استان خراسان رضوی
استان خراسان رضوی

استان خراسان رضوی استان خراسان رضوی در زبان فارسی یعنی خاور زمین و از دوکلمه خور به معنی آفتاب و آسمان به معنی محل طلوع تشکیل شده است که بر روی هم به معنی محل طلوع آفتاب است. استان خراسان 5/315686 کیلومتر و عرض آن 420 کیلومتر میباشد. طول مرز مشترک خراسان با ترکمنستان ...

اطلاعات بیشتر
  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
از من بپرس
از من بپرس!